14/9/10

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα: Α
2ας Μεραρχίας 18
8ο Οροφος
Τηλέφωνο 210 4191141-4521078

ΘΕΜΑ: Εκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (Π.Δ. 260/001)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Για να αποκτήσει ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα:

• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 16ο έτος της ηλικίας του.
• Να είναι απόφοιτος Δημοτικού.
• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του
εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία ,κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των
διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για
εγκλήματα κατά των ηθών.
• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών
και Πυροσβεστικών Μέσων εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση του ναυτικού
φυλλαδίου και σε περίπτωση μη προσκόμισης αντίστοιχου πιστοποιητικού ο
κάτοχος του ναυτικού φυλλαδίου διαγράφεται από το μητρώο .
• Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών
και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ).
• Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.Δ. 247/89 (Λιποταξία ή
Ανυποταξία στο στράτευμα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αρχικά ο υποψήφιος ναυτικός παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) Νοταρά 88 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή στις κατά τόπους ανά την επικράτεια Υγειονομικές Επιτροπές.
Η Υγειονομική Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ) Πειραιά λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 09.00 μέχρι 10.30.

Για την παραπομπή του στην Υγειονομική Επιτροπή ο υποψήφιος ναυτικός προσκομίζει στην Υπηρεσία μας καθημερινά από 08.30 μέχρι 13.00 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ακτινογραφία θώρακα από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο ή το Ινστιτούτο Θώρακος (Αβέρωφ12) ΑΘΗΝΑ.

*2. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, για τους ενήλικους.

3. Δυο φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες όμοιες πρόσφατες, (διαστ.3.5 Χ 4.5 cm)

*4. Διπλότυπο είσπραξης 31,17 Ευρώ από δημόσιο ταμείο (ΔΟΥ).

5. Δελτίο Ταυτότητας.

*6. Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής (ΥΕΑΝΕΘ) προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Εφ' όσον ο υποψήφιος ναυτικός ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΣ για να αποκτήσει ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ καταθέτει στην Υπηρεσία μας μαζί με τα υπ' αριθ. (2),(4) και (6) τα παρακάτω συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

*7. Αίτηση κανονικά συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη, (υπηρεσιακό έντυπο).

*8. Πιστοποιητικό γεννήσεως με επικολλημένη φωτογραφία & καθαρά γραμμένο το Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες – ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις έγγαμες γυναίκες ή ακριβές αντίγραφο ταυτότητας παλαιού τύπου για τους άγαμους.

*9. Ποινικό Μητρώο Γενικής χρήσης από το αρμόδιο γραφείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Ζητείται υπηρεσιακά).

*10. Απολυτήριο Γυμνασίου (το ελάχιστο) , επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

*11. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας & από τις δύο όψεις,

*12. Τρεις (03) πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες όχι από αυτόματο μηχάνημα (διαστ.3.5 Χ 4.5 cm)

*13 Όταν ο υποψήφιος δεν έχει κλείσει τα 18 χρόνια ημερολογιακός απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής τους. Δικαίωμα απόκτησης Ν.Φ έχουν όσοι ημερολογιακώς έκλεισαν τα
δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τριάντα (30) χρονολογικά. Επίσης οι μαθητές Ναυτικού Λυκείου όταν κλείσουν ημερολογιακώς τα δεκαπέντε (15), και αφού προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ναυτικής κατεύθυνσης από το ναυτικό Λύκειο.

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά χορηγείται από την Υπηρεσία μας παραπεμπτικό σημείωμα για να εγγραφεί ο υποψήφιος ναυτικός στη Σχολή Σωστικών Μέσων (Ασπρόπυργο ή Μακεδονία) ώστε να φοιτήσει στο ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ.

Στη συνέχεια προσκομίζει τη *Βεβαίωση της Σχολής Σωστικών Μέσων στην Υπηρεσία μας και αφού καταβάλλει την αξία του Ναυτικού Φυλλαδίου *20 Ευρώ το παραλαμβάνει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.

Όσα δικαιολογητικά έχουν αυτή την ένδειξη (*) πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο μας πριν την έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:
• Μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών,
εφόσον εκδίδονται από ΥΕΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ.


ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος μπορεί να
ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή
(ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την πρωτοβάθμια απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Κάθε Τρίτη και Παρασκευή γίνονται Ιατρικές εξετάσεις στην Νοταρά 88 Πειραιά
(Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ).

• Οι εξεταζόμενοι ναυτικοί θα περνούν πρώτα από 2ας Μεραρχίας 18, 8ος
όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για να παίρνουν παραπεμπτικά για τους
γιατρούς. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο
Δημοσίου Ταμείου 31,17 €, (γ) δύο φωτογραφίες και όσοι έχουν υπηρετήσει,
απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή
χαρτί αναβολής.

• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε μέρα από 08.30 - 13.00 μετά
την παρέλευση δύο (2) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης κα ο ενδιαφερόμενος θα παραπέμπεται στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών
Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού
κύκλου σπουδών.

• Με την καταβολή ποσού είκοσι δύο (22) ΕΥΡΩ εκδίδεται Ναυτικό Φυλλάδιο ισχύς
9 μηνών όπου στη συνέχεια με την προσκόμιση πιστοποιητικού σωστικών
μέσων η ισχύς του επεκτείνεται σε τετραετής.

Δικαιολογητικά Έκδοσης (Κόκκινου) Ναυτικού Φυλλαδίου σύμφωνα με ΠΔ 260/2001

22-03-2010

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου σύμφωνα με ΠΔ 79/1997

22-03-2010

Έκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (ΠΔ 79/1997)

07-12-2009

Επαναπογραφή Ναυτικών Ν.2575/1998 (Α΄23) ή Ανανέωση Ναυτικών Φυλλαδίων

07-12-2009

Έκδοση Ναυτικών Φυλλαδίων (ΠΔ 260/2001)

07-12-2009

Έκδοση Αντιγράφων Ναυτικών Φυλλαδίων

27-05-2008

Επικύρωση Ναυτολογήσεων- Απολύσεων σε Ναυτικά Φυλλάδια Ναυτικών που υπηρέτησαν σε Επιβατηγά Πλοία με Ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ και εφοδιασμένα με Ναυτολόγιο

03-10-2005

Καταχώρηση στα Ναυτικά Φυλλάδια Πράξεων Ναυτολογήσεων- Απολύσεων που δεν καταχωρήθηκαν από τον Πλοίαρχο

03-10-2005

Κατάθεση Ναυτικού Φυλλαδίου για Έκτιση Πειθαρχικής Ποινής [άρθρο 249 παρ. 2 Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)] (Α΄261)

30-09-2005

Ανεπικύρωτες Ναυτολογήσεις- Απολύσεις στο Ναυτικό Φυλλάδιο (λόγω ελλείψεως Προξενικής ή Λιμενικής Αρχής)

30-09-2005

Αίτηση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω απώλειας

05-11-2004

Αίτηση έκδοσης αντιγράφου Ν.Φ. λόγω συμπλήρωσης ή φθοράς

05-11-2004

Αίτηση έκδοσης ναυτικού φυλλαδίου

05-11-2004

Δικαιολογητικά Παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή Απογραφόμενων Ναυτικών για την ανανέωση του Ναυτικού ΦυλλαδίουΠερισσότερες πληροφορίες yen.gr

11 σχόλια :

 1. Ανώνυμος14/9/10 16:54

  EYKOLA VGAINEI TO NAFTIKO FYLLADIO

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος6/2/11 00:03

  πανευκολα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος23/3/11 15:19

  ρε παιδια μια ερωτηση και οποιος ξερει.
  Είμαι 3ος μηχανικός.Έχω να βάλω υπηρεσία από το Δεκέμβριο του 2007.Είμαι σε ανασφάλιστα και κατοχυρώνω υπηρεσία.Δεν την πληρώνω αλλά όποτε θέλω το κάνω.ΠΧ έχω υπηρεσία του 2010 και του 2011.Δηλαδή τα δισάλτσα τα έχω υπογεγραμμένα Σκεφτόμουν να την πληρώσω το 2012.Θα χρειαστώ να ανανεώσω το φυλλάδιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος6/4/11 19:29

  παρε τηλ. στο υπουργειο η ρωτα κανα πρακτορα απατεωνα που σουλατσαρει στα καφενεια του λιμανιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος16/5/11 22:27

  ΚΑΛΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΣ ΤΟ ΝΦ ΝΑΤΟΚΑΝΕΙΣ ΤΙ. ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΑΡΚΑΡΗΣ ΡΕΕΕΕΕ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΚΙ ΠΕΘΑΝΕ ΜΑΣ ΦΑΓΑΝΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ...ΙΣΧΥΕΙ???ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ???ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΣΤΕΡΙΑΣ Η ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΘΑΛΑΣΣΑΣ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος16/1/12 12:11

  Καλημέρα σας, μία ερώτηση..
  Σε περίπτωση που κάποιος έχει θητήσει στο στρατό για 10 μήνες και μετά πήρε Ι5 για ψυχολογικούς λόγους λαμβάνει Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α? Θεωρείται ανίκανος? Μπορεί να περάσει κάποια επιτροπή για να αποδειχθεί ικανός?
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος3/10/12 13:59

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ.ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΣΟΡΙΝΟ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΟΝΙΜΟ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος6/10/12 06:58

  Καλησπέρα παιδιά μια ερώτηση και από μένα!Λέει ότι μέχρι 30 χρονών ότι πρέπει να είσαι για να κατάθεσεις δικαιολογητικά!Εγώ είμαι 32, υπάρχει καμία ελπίδα να δεχτούν την ηλικία μου ή είναι αυστηρά μέχρι 30????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος22/12/12 19:04

  Για το παράβολο Δημοσίου Ταμείου 31,17 €,αν πάτε ΔΟΥ και σας πουν κωδικό είναι 3741 για να βγάλουν το παράβολο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος4/2/13 19:33

  Καλησπερα παιδια.Μια ερωτηση μονο θελω να κανω.Ειμαι 14 ετων και θελω να μπαρκαρω σε ενα καραβι το καλοκαιρι για να συμπληρωσω μορια για τις Α.Ε.Ν. και για να μαθω καποια πραγματα.Μηπως γινεται να υπογραψει καποιος γονιος μου και να παω,η πρεπει αναγκαστικα να περιμενω ως τα 16 για να πρωτομπαρκαρω με ναυτικο φυλλαδιο??Σας ευχαριστω πολυ..!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...